Rolvsøy Velforening er et felles organ for alle som har tilknytning til - og er glad i Rolvsøy.  Med din hjelp vil vi bli enda bedre i stand til å skape et samfunn hvor det er godt å være. Som medlem i vår forening får du også tilgang til alle sider på vår hjemmeside.
Å komme sammen er en begynnelse.  Å holde sammen er fremgang.  Å arbeide sammen er suksess 
Bli medlem  HER       Kontonr.: 4910 12 96503       Medlemskontigent kr. 200,-     

You are here

Vedtekter

VEDTEKTER FOR ROLVSØY VELFORENING 

Stiftet 21.07.06 

Revidert 26.07.08 / 31.07.10 / 28.07.12 / 27.07.13 / 26.07.14 / 30.07.16 

§ 1 FORMÅL

Rolvsøy Velforening er et politisk nøytralt organ som ikke er basert på særinteresser. Det er et felles organ for fastboende og eiere av hus, hytter og fritidseiendommer. Velforeningens formål er å fremme medlemmenes felles interesser for hele Rolvsøy, og hvor alle skal ha anledning til å påvirke og gi uttrykk for sin mening/oppfatning om øyas utvikling. Velforeningen skal arbeide for å skape trivsel og harmoni for sine medlemmer, og at folket skal oppleve Rolvsøy-samfunnet som godt å leve i, godt å bo i og godt å besøke. Velforeningen skal samarbeide med offentlige myndigheter. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. Formålet søkes nådd ved at vi alle bidrar.

 

§ 2 MEDLEMMER / MEDLEMSKONTNGENT

Alle som er enig i Rolvsøy Velforenings interesser og formål kan være medlem.  Medlem kr. 200 pr. år. Familiemedlem kr. 100 pr. år.

 

§ 3 STEMMERETT / STEMMEGIVNING 

Alle betalende medlemmer som har fylt 16 år har stemmerett.

 

§ 4 TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE

Tillitsvalgte skal ikke ha noen godtgjørelse, men heller ikke tap. Tillitsvalgte kan motta refusjon for nødvendige, skriftlig dokumenterte utgifter, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Utgifter som for eksempel telefon kan stipuleres. Styret avgjør dette.

 

§ 5 INHABILITET

Tillitsvalgte og alle medlemmer er inhabil til å treffe avgjørelse:

a) når vedkommende selv er part i saken,

b) når vedkommende er gift eller forlovet eller samboer med part i saken,

c) når vedkommende er leder for eller har stilling i eller er medlem av styret i et selskap som er part i saken.

 

§ 6 MEDLEMSMØTE 

Styret kan innkalle til medlemsmøte etter behov for å informere eller høre medlemmers mening.

 

§ 7 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte skal innkalles når styret eller 1/3 av medlemmene krever det. Møtet innkalles med minst tre ukers varsel ved oppslag og skriftlig innkalling. Lovlig innkalt ekstraordinært årsmøte er vedtaksfør dersom det møter et antall medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom ekstraordinært årsmøte ikke er vedtaksfør skal det innkalles til nytt ekstraordinært årsmøte uten krav om minimumsdeltakelse, men med tre ukers varsel. Ekstraordinært årsmøte skal godkjenne sakslisten. Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle de saker som er fremmet.

 

§ 8 ÅRSMØTE

Velforeningens øverste organ er årsmøte som holdes hvert år siste lørdag i juli måned. Innkalling, fullstendig saksliste, årsberetning og regnskap med forslag og innstilling må være tilgjengelig for medlemmene på vår nettside senest en uke før årsmøte. Alle referat og sakspapirer bekjentgjøres på vår nettside. De uten internettilgang tilskrives. Alle medlemmer har adgang til årsmøte. Årsmøte kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eller vedta at årsmøte kun er åpent for medlemmene. Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksfør dersom det møter et antall medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøte ikke er vedtaksfør skal det innkalles til nytt årsmøte uten krav om minimumsdeltakelse, med tre ukers varsel. Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være meldt til styret 2 uker før årsmøte. Saker kan også behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.

 

§ 9 ÅRSMØTETS OPPGAVER

1. Godkjenne de stemmeberettigede

2. Godkjenne innkallingen og saksliste

3. Velge møteleder og sekretær.

4. Behandle årsberetningen

5. Behandle regnskap i revidert stand. Regnskapsperioden tilpasses årsmøte og avsluttes pr. 31. mai

6. Behandle innkomne forslag og saker

7. Bruk av midler. Dersom vi skulle få innvilget midler til å gjennomføre tiltak som årsmøte har gitt styret

    fullmakt til å jobbe med iverksettes disse. All annen bruk av Rolvsøy Velforenings midler skal  vedtas av

    årsmøtet.

8. Foreta følgende valg:

a) Leder,b) Nestleder, c) Kasserer, d) 2 styremedlemmer , e) 2 varamedlemmer, f) 1 revisor,

g) Valgkomite med leder og 1 medlem og 1 varamedlem.

Sekretær velges blant styremedlemmene. Alle velges for 2 år. Leder og nestleder og de to styremedlemmene velges ikke samme år. Ved skriftlig valg på varamedlem avgjøres rekkefølgen i henhold til stemmetall. Vedtakene fattes med simpelt flertall.

 

§ 10 STEMMEGIVNING PÅ ÅRSMØTE

Er ikke annet vedtaksfestet skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall. Valg foregår skriftlig hvis det er mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to som har oppnådd flest stemmer. Er det stemmelikhet ved omvalg, avgjøres det ved loddtrekning.

 

§ 11 VELFORENINGENS STYRE

Velforeningen ledes av styret, som er velforeningens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:

1) Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser

2) Forestå velforeningens administrasjon og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi

3) Forberede og behandle alle saker som kommer til styret og innkalle til årsmøte. Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med                    forslag/innstilling må være tilgjengelig for medlemmene før årsmøte

4) Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved  stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

 

 

 

§ 12 OPPLØSNING AV FORENINGEN

Oppløsning av foreningen må vedtas på årsmøte og ha minst 2/3 flertall. Foreningens< eiendeler skal overføres til Måsøy Historielag

 

Klikk på lenken under for å laste ned vedtektene for Rolvsøy velforening i pdf-format.

 Vedtekter for Rolvsøy velforening

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer